Strategiplan 2017-2020

Et styringsverktøy for de neste 4 årene

Stavanger Golfklubb er en demokratisk medlemsklubb der styret og komitéer er valgt ved årsmøtet og  fungerer som medlemmenes talerør. Strategiplanen 2017 – 2020 er et rammeverktøy  som styret forholder seg til når beslutninger skal tas. Strategiplanen har nedfelt føringer for bruk av ressurser i de neste 4 årene.

Målet er at strategiplanen 2017 – 2020 vil fungere som et levende og fleksibelt dokument og et godt styringsverktøy i den kommende 4 års perioden.

Hovedtrekkene i planen

Klubben forholder seg til NGF og NIFs regelverk og dette er forankret i den nye strategiplanen til SGK. Medlemmenes interesser vil også i fremtiden stå i fokus og være bestemmende for hvordan klubben utvikles. I tillegg er det viktig for klubben å opprettholde det gode forholdet til Stavanger kommune med tanke på bane og areal. SGK skal sikre solid økonomi og kontantstrøm gjennom fornuftig drift og administrasjon.

Visjon:

En aktiv og tradisjonsrik golfklubb for alle

Inkluderende, utviklende, ledende

Inkluderende

Vi skal tilby et inkluderende miljø og legge til rette for trivsel og samspill for medlemmer, gjester, ansatte og samarbeidspartnere, både på og av banen.

Vi skal jobbe for en kultur hvor alle er velkomne og gode golfopplevelser deles.

Utviklende

Vi skal være ledende på utvikling av golfspillere, med fokus på både bredde og topp.

Vi skal være en klubb som kontinuerlig utvikler bane, anlegg, ansatte og frivillige.

Ledende

Vi skal fortsette å holde meget høy banestandard og være en av de ledende klubbene i landet.

Vi skal yte et godt og profesjonelt servicenivå i alle deler av klubbdriften og møte alle medlemmer og gjester med et smil

Hovedmål:

Økt aktivitetsnivå året rundt på hele anlegget.

Delmål:

For å oppnå hovedmålet har SGK satt seg som delmål å ha…

…flere som trener og spiller golf hele året

…et godt treningstilbud til alle medlemmer på alle nivå

…attraktive og engasjerende arrangementer og turneringer

…fokus på videreutvikling av det positive komité- og dugnadsarbeidet

…fokus på å ha en åpen og inkluderende servicekultur

…økt rekruttering av barn, ungdom og unge voksne

…økt rekruttering av kvinner

…økt fokus på målstyring

…kontinuerlig utvikling av klubbens organisasjon og kompetanse

…kontinuerlig utvikling av bane og treningsanlegg

…økt regelmessig kommunikasjon med medlemmene gjennom elektroniske nyhetsbrev og relevante kanaler

…fokus på å være en attraktiv klubb og aktør for våre samarbeidspartnere

…god økonomisk styring og en sunn og god økonomi

Hovedområder i Strategiplanen 2017 – 2020

Ivaretakelse og utvikling:

SGK skal legge forholdene tilrette for et sosialt godt miljø for alle medlemsgrupper. Dette skal oppnås gjennom organisert og uorganisert golfaktivitet og samvær.

Klubben skal ivareta og involvere alle medlemmer, med særlig fokus på junior og unge voksne som kan bli ressurspersoner for klubben.

Det skal være tilbud til alle medlemmer som ønsker å utvikle seg som spiller eller i golffaglig retning.

Junior & Elite:

SGK skal rekruttere og ha et godt tilbud til juniorspillere på alle nivå. Bredde gir grunnlag for å være en klubb for alle, samtidig som det er en forutsetning for å kunne rekruttere og utvikle spillere på elitenivå. SGK representerer forbilder og rollemodeller i et miljø som fremmer vennskap, glød og spillerutvikling. SGK har som mål å utvikle spillere til landslag og spillere som tar steget fra amatør til profesjonell golfspiller.

Rekruttering:

Det er et mål for SGK å øke antall medlemmer med særlig vekt på å rekruttere flere barn og unge voksne samt å øke kvinneandelen.

Organisasjon og kompetanse:

Klubbens organisering og antall ansatte skal vurderes opp mot det til enhver tid gjeldende behov og klubbens økonomi. Kompetansen skal utvikles kontinuerlig for å sikre stabile drift og utviklingsmuligheter over tid.  Klubbens aktive komitestruktur skal videreutvikles gjennom fokus på det positive dugnadsarbeidet.

Gode verktøy må sikres og rutiner etableres for å registrere all aktivitet, medlems-oppfølgning, ressursbruk (penger og arbeidskraft) mm.

God kommunikasjon og samspill må sikres mellom daglig leder, ansatte, styret, komiteer og klubbens samarbeidspartnere.

Bane og anlegg:

SGKs bane skal til enhver tid fremstå som attraktiv og tidsriktig med høy kvalitet. Treningsområdene skal videreutvikles og mulighetene for en korthullsbane skal utredes. Det er et mål å skape helårsaktivitet på anlegget. Etablere en kortere sløyfe for barn og nybegynnere.

Kommunikasjon og marked:

Klubben skal aktivt informere og kommunisere via hensiktsmessige kanaler (hjemmeside, sosiale medier og epost/nyhetsbrev). Medlemsbladet Røffen skal utgis to ganger i året.

Administrasjonen skal aktivt markedsføre klubben mot potensielle medlemmer og samarbeidspartnere, samt informere om gjeldende medlemsfordeler.

Turneringer:

Klubbens turneringsprogram skal stimulere til spill for alle aldersgrupper og nivå. Dette skal bidra til å ivareta sportslige ambisjoner og samhold. Klubbturneringer skal promoteres regelmessig i løpet av sesongen for å øke deltakerantallet.

Som en av landets ledende baner skal klubben være arrangør av regionale og nasjonale turneringer på høyt nivå.

Arrangementer:

Klubben skal tilrettelegge for arrangementer utover det som foregår på selve banen både i og utenfor golfsesongen for å bidra til et godt klubbmiljø gjennom hele året (simulatorgolf, temakvelder, quiz, basistrening, ulike spill og konkurranser, sosiale arrangementer o.l.)

Økonomi:

Klubbens inntektskilder vil være kontingenter, sponsorinntekter, greenfee, range, simulator, konkurranser, kommunale tilskudd og leieinntekter fra bane, klubbhus og aktivitetshus.

SGK skal bygge videre på solid økonomi med fokus på kontantstrøm.

Handlingsplaner:

Styret og administrasjonen skal arbeide etter gjeldende strategiplan.

Administrasjonen skal i samarbeid med komiteene utarbeide egne handlingsplaner som underbygger klubbens plan for strategi perioden.