Status – ny kraftlinje mellom Ullandhaug (via golfbanen) og Stølaheia

Som mange allerede er kjent med planlegger Lyse Elnett å bygge en ny kraftlinje mellom Ullandhaug (via golfklubben og eller Stokkavatnet) og Stølaheia på Sunde.  

Lyse Elnett er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av prosjektet. Lyse Elnett er et monopolselskap som er underlagt strenge regler og føringer. Lyse Elnett er godt i gang med prosjekt planlegging og utarbeidelse av konsesjonssøknad med konsekvensutredning. Planen er å sende konsesjonssøknad i løpet av november 2021.  Konsesjonsbehandlingen skal følge energiloven, og kan ta opptil 2 år. Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) er konsesjonsmyndighet, mens Olje- og energidepartementet er øverste beslutningsorgan. Etter mottak av søknad vil NVE sende konsesjonssøknaden på høring. Ved svært store og eller konfliktfylte prosjekter forelegges saken Stortinget. 

Planlagt byggestart for anlegget er 2024. I forbindelse med planleggingen vurderes både anleggstyper og trase alternativer.  Anlegg som utredes er jordkabel, sjøkabel og luftledning. NVE har pålagt Lyse Elnett å utrede luftledning der det er teknisk gjennomførbart og økonomisk gunstig. Luftkabelalternativet vil gå rett over hull 3, og ville vært en katastrofe for både golfklubben, turgåere og for det biologiske mangfoldet i området. Dette har vi kommunisert både muntlig og skriftlig. Ifølge Lyse Elnett er det imidlertid lite sannsynlig at luftkabel vil bli fremmet i konsesjonssøknaden for dette prosjektet. Vi håper at det medfører riktighet, men det gjenstår å se.  Det skal også nevnes at formannskapet i Stavanger kommune er sterkt imot bygging av luftkabel (ref. vedtak i Stavanger formannskap – sak 87/21 den 27/5-2021).  

Stavanger Golfklubb har god dialog med Lyse Elnett v/prosjektleder for tidligfasen. Våre synspunkter blir hørt, og forhåpentligvis hensyntatt i endelig konsesjonssøknad. Vi har sammen med Lyse Elnett utarbeidet forslag til jordkabeltrase som i størst mulig grad unngår å felle trær. I vedlagt kartskisse – fig 1 – (utarbeidet av Lyse Elnett) på bakgrunn av innspill fra oss kan en få oversikt over de trasealternativene som nå blir utredet. Vår førsteprioritet er sjøkabel i Stokkavatnet. Grunnet meget høye kostnader er det imidlertid høyst usannsynlig at denne løsningen blir valgt.  For jordkabel alternativene som er tegnet inn er det 2 alternativer som ikke medfører uønskede og varige inngrep på golfbanen (se trase merket med Pri 2 (Langs hull 7) og Pri 3 (på tvers av FW 9, langs hull 13 og på tvers av hull 12 og 4). Lyse Elnett har bekreftet at de vil forsøke, så langt det er mulig, å utføre gravearbeidet på golfbanen utenom sesongen, slik at banen i størst mulig grad er spillbar til neste sesongstart. Områdene som blir berørt vil bli gjenoppbygd med dagens standard krav.    

De alternativene som går langs hull 2 og hull 3 vil medføre stor grad av trefelling som igjen vil føre til varige uønskede visuelle inngrep, økt sikkerhetsrisiko for golfere og turgåere samt negativ innvirkning på det biologiske mangfoldet. Det vil i tillegg bli kostnadskrevende for Lyse Elnett da det med stor sannsynlighet vil medføre krav om gjenoppbygging av green/greenområde på 1, 2, 10 og 14. Dette har vi kommunisert til Lyse Elnett.  Vi har i tillegg god dialog med Stavanger kommune og andre berørte parter / organisasjoner vedrørende dette prosjektet. 

Fig 1: Trasealternativer med kommentarer

Ta kontakt dersom dere har spørsmål og eller kommentarer.

Med Vennlig Hilsen/Kind Regards

Frode Vassbø

Daglig Leder

Stavanger Golfklubb 

Mob: +47 909 18 437Email: frode.vassbo@sgk.no

Rull til toppen

Bane
Greener
Teested
Drivingrange
Treningsområde
Simulator

Åpen
Åpen
Åpen
Åpen( se nyheter)
Stengt (gjelder gamle 8)
Åpen